10 سابقه ما
20 تعداد محصولات
15 تحویل کار های ما
100 کارکنان ما

مبلمان اداری بتیس

ما مفتخریم که بهترین صندلی های اداری و مبلمان اداری و صندلی های کنفرانس و مدیریتی با پایه های چرخدار یا ثابت را به شما عرضه می کنیم

انواع صندلی های اداری

صندلی های انتظار

برای استفاده در محل های استراحتی

صندلی های کنفرانسی

در سالن اجتماعات و کنفرانس ها کاربرد دارد

صندلی های اپنی

مورد استفاده در آشپزخانه ها

صندلی های مدیریتی

برای استفاده برای مکان های مدیریتی کاربرد دارد